.
.
Ps: TĐ chào mừng KN 46 năm ngày TL Hội ND tỉnh L. Châu, 24-10-2020
.