.
.
Ps: Vĩnh phúc, vùng đất huyền thoại, ngày 23-10-2021
.