.
.
Ps: Phong thổ xây dựng Nông thôn mới, 25-01-2021
.