.
.
Ps: Lai Châu chuẩn bị cho ngày hội lớn, ngày 11-04-2021
.