.
.
Ps: Bảo tồn phát huy giá trị VH truyền thống, D. tộc Thái, 05-06-2020
.