.
.
P/s: Những điệu dân vũ của dân tộc Lự, ngày 13-10-2019
.