.
.
PTL: BĐBP tỉnh L.Châu-60 năm BV Biên cương Tổ Quốc, ngày 06-02-23
.