.
.
Trang truyền hình cơ sở huyện Sìn hồ, ngày 07-06-2020
.