.
.
PS: Hồ Chí minh tập 4- Bác Hồ một tình yêu bao la, ngày 19-5-2018
.