.
.
Sắc màu văn hóa các Dân tộc, ngày 08-10-2021
.