.
.
P/s: Tân Uyên XD NTM gắn với phát triển kinh tế, ngày 19/06/2024
.