.
.
Học tập & làm theo phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, ngày 20-09-2021
.