.
.
Học tập và làm theo, tư tưởng, đạo đức, tác phong HCM, ngày 29-11-2021
.