.
.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM 03-10-22
.