.
.
Học tập & làm theo phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, ngày 16-05-2022
.