.
.
Học tập & làm theo phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, ngày 18-01-2021
.