.
.
Đưa NQ Đảng bộ lần thứ 13 vào cuộc sống ngày 28-10-2018
.